Обрати мову

Ukrainian English

Facebook

FB

Донбас-Україна

flyer donbas abitur

 

Спрощена процедура вступу:

4 кроки / Без ЗНО

Архів новин

 • 2023 (3)
 • 2022 (19)
 • 2021 (24)
 • 2020 (21)
 • 2019 (31)
 • 2018 (36)
 • 2017 (26)
 • 2016 (8)
 • 2015 (15)
 • 2014 (1)
 • 2013 (3)
 • 2012 (8)
 • 2011 (44)
 •  

  Значна частина студентів, починаючи заняття за заочною формою, зустрічає певні труднощі.
  Мета пам'ятки - застерегти заочників від помилок, допомогти їм правильно організувати свій навчальний процес.
  У пам'ятці коротко висвітлені такі питання: права і обов'язки студентів,організація навчального процесу на заочному відділенні; деякі організаційні питання.

  Права і обов'язки студентів
  Студент Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії має право:
  • працювати паралельно з навчанням за умов виконання графіка
  навчального процесу та вимог індивідуального плану;
  • переривати навчання (з поважних причин) після успішного
  закінчення першого курсу навчання з подальшим поновленням;
  • брати участь у засіданнях комісій;
  • брати участь у засіданнях ради самоврядування для роз'язання
  будь-яких питань студентського життя;
  • користуватися навчальною, виробничою, культурною, спортивною,
  побутовою базами технікуму, мати доступ до інформації в усіх галузях знань;
  • брати участь у науково-дослідній та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
  • студент користується також іншими правами, зокрема пільгами, що
  передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням.
  Студент зобов'язаний:
  • систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними
  навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний
  рівень;
  • відвідувати заняття згідно з розкладом;
  • своєчасно сповіщати заочне відділення технікуму про зміну домашньої
  адреси, місця роботи, про всі вимушені перерви в заняттях (хвороба,
  відрядження, виробнича необхідність тощо);
  • повертати до бібліотеки технікуму або заочного відділення навчально-
  методичну документацію та літературу (без затримки).
  Студент відраховується з технікуму:
  • за власним бажанням;
  • за невиконання навчального плану;
  • за незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії;
  • за порушення умов контракту;
  • за появу на заняттях у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсилогічного сп'яніння;
  • вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
  • Одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку технікуму;
  • в інших випадках, передбачених законами.
  Організація навчального процесу на заочному відділенні
  Навчальний процес при заочній формі навчання у вищих навчальних закладах здійснюється відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року № 161).
  Основна організаційна форма діяльності навчального закладу по підготовці спеціалістів без відриву від виробництва - лабораторно-екзамена¬ційна сесія, під час якої проводяться всі види навчальної роботи, передбачені навчальним планом.
  Всі види навчальної роботи студентів, які навчаються без відриву від виробництва, календарні терміни виконання контрольних робіт, складання заліків, терміни проведення лабораторно-екзаменаційних сесій зазначені в навчальному графіку, який отримують студенти на початку навчального семестру.
  Протягом навчального року проводиться чотири лабораторно-екзамена¬ційні сесії загальною тривалістю 30 календарних днів на другому і третьому курсах та 40 календарних днів - на четвертому курсі.
  Час проведення сесії встановлюється відповідно до навчального плану.
  Право на додаткову оплачувану відпустку отримують студенти, які не мають заборгованості за попередній семестр і до початку лабораторно-екзаменаційної сесії з усіх дисциплін, які виносяться на сесію, здали на рецензування контрольні роботи і курсові проекти.
  Довідку-виклик надають студентам до початку лабораторно-екзаменаційної сесії, її пред'являють керівникам підприємств для одержання додаткової оплачуваної відпустки на період сесії.
  Студентам, які з поважних причин не виконали навчальний план у встановлений графіком термін, адміністрація техніку призначає інший строк лабораторно-екзаменаційної сесії. Ці студенти не втрачають права на додаткову оплачувану відпустку.
  Студенти, які не повністю виконали навчальний план і прибули на
  лабораторно-екзаменаційну сесію, допускаються до всіх занять, а також до
  складання екзаменів з тих дисциплін, з яких виконані всі передбачені
  навчальним планом домашні контрольні роботи, без права на додаткову
  оплачувану відпустку.
  Під час лабораторно-екзаменаційних сесій проводяться всі передбачені для студентів-заочників форми навчальної роботи: настановчі, лекційні, практичні і лабораторні заняття, консультації, класні контрольні роботи, заліки, екзамени.
  Студенти, які повністю виконали навчальний план курсу і успішно склали всі екзамени, переводяться на наступний курс.
  Студенти, які мають за результатами сесії більше двох незадовільних оцінок, з навчального закладу відраховуються.
  Студентам, які отримали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість до початку наступного семестру.
  Студенти, які не з'явилися на екзамен без поважних причин, вважаються такими, що отримали незадовільну оцінку.