Обрати мову

Ukrainian English

Facebook

FB

Донбас-Україна

flyer donbas abitur

 

Спрощена процедура вступу:

4 кроки / Без ЗНО

Google Education

 

 

Цифрові інструменти Google для освіти

Архів новин

 • 2023 (13)
 • 2022 (19)
 • 2021 (22)
 • 2020 (20)
 • 2019 (28)
 • 2018 (27)
 • 2017 (21)
 • 2016 (5)
 • 2015 (13)
 • 2014 (1)
 • 2013 (3)
 • 2012 (8)
 • 2011 (44)
 • OpenDoorsbaner

  День Відкритих Дверей

  ВСП "Дружківський фаховий коледж ДДМА"
  Для ознайомлення доступний відеозапис заходу Дня Відкритих дверей 22.04.2023.

  Відповіді на запитання, основні дати вступу.

  Переглянути

  січня 2016

  05 січня 2016

  Положення про приймальну комісію ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»

  Положення

  про приймальну комісію

  ВСП «Дружківського фахового коледжу

  Донбаської державної машинобудівної академії»

   

   

   

  І. Загальна частина

   

  1.1. Приймальна комісія ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, що утворюється для проведення прийому вступників на навчання. Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.

  Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до передвищих навчальних закладів України, затверджених у МОН від 29 жовтня 2021 наказ №1159 року і зареєстрованих у Міністерстві юстиції 24 грудня 2021 року за №1668/37290 (далі – Умови прийому), Правил прийому до ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії», затверджених на засіданні вченої ради протокол №7 від 27 січня 2022 року (далі – Правила прийому до ДФК ДДМА), Положення про ВСП «Дружківський фаховий коледж Донбаської державної машинобудівної академії» та положення про Приймальну комісію.

  1.2. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором Донбаської державної машинобудівної академії.

  1.3. Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»», який є головою комісії.

  Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

  До складу Приймальної комісії входять:

  заступник голови Приймальної комісії;

  відповідальний секретар Приймальної комісії;

  уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;

  заступник відповідального секретаря Приймальної комісії;

  члени Приймальної комісії;

  представник профспілкової організації;

  представник органів студентського самоврядування.

  Заступником голови Приймальної комісії призначається один із заступників директора або голова циклової комісії.

  Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються наказом директора ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії» з числа педагогічних працівників ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»».

  Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки підряд.

  До складу Приймальної комісії, а також до складів предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії» у поточному році.

  Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії, затверджується наказом директора ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»» з числа працівників ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»».

  Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається директором ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»» до кінця січня кожного року.

  1.4. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу директора ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»» утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

  предметні екзаменаційні комісії;

  комісії для проведення співбесід;

  фахові атестаційні комісії;

  апеляційна комісія.

  Допускається включати до складу цих комісій педагогічних працівників інших навчальних закладів.

  Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста на основі базової (повної) загальної середньої освіти. Допускається включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.

  Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів. Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів.

  Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається один із заступників директора ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії», який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа педагогічних працівників ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії» та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід у ВСП «Дружківському фаховому коледжі Донбаської державної машинобудівної академії».

         При прийомі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих навчальних закладів і наукових установ України.

  Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджує голова Приймальної комісії.

  Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної комісій видається директором ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»» не пізніше 1 березня.

  1.5. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш як на третину.

   

  ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

   

  2.1. Відповідно до Умов прийому, Положення про ВСП «Дружківський фаховий коледж Донбаської державної машинобудівної академії», наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує директор ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»».

  2.2. Приймальна комісія:

  забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»»;

  організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

  в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників відомості про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

  координує діяльність усіх підрозділів щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

  організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;

  здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;

  організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

  приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

  2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

  Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

   
  IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

   

  3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому та реєструється в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»» журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

  порядковий номер (та/або номер особової справи);

  прізвище, ім’я та по батькові;

  домашня адреса (адреса реєстрації);

  стать;

  рік народження;

  номер, серія, дата видачі документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;

  назва навчального закладу, що видав документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;

  номер сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та кількість балів з конкурсних предметів, визначених правилами прийому для вступу на обраний вступником напрям (спеціальність);

  середній бал документа про повну (базову) загальну середню освіту;

  інформація про документи, що подає вступник, якщо це викликано особливими умовами зарахування;

  причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання.

  У разі потреби, Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника.

  Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою (штампом) ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»»

  Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника.

  Під часреєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»». У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких, зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»».

  3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому до ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»», і повідомляє про це вступника шляхом розміщення списків на інформаційному стенді Приймальної комісії.

  3.3. Для проведення вступних випробувань ВСП «Дружківським фаховим коледжом Донбаської державної машинобудівної академії» формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, усного вступного випробування і (або) відомості одержання-повернення письмової роботи.

  Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 25 осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних випробувань встановленої форми.

  3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться ВСП «Дружківським фаховим коледжом Донбаської державної машинобудівної академії», затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»» та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання.

  3.5. Копії документів і фотокартки не зарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються за актом.

   

  ІV. Організація та проведення вступних випробувань

   

  4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій або інших підрозділів, яківідповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться ВСП «Дружківським фаховим коледжом Донбаської державної машинобудівної академії», екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.

  Форма вступних випробувань у ВСП «Дружківському фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії» і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. На навчання за освітньо-професійними програмами фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників вступні випробування проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

  Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

  4.2. На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

  Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

  4.3. Екзамен в усній формі або співбесіда з кожної дисципліни проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

  Під час співбесіди (екзамену в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченню співбесіди (екзамену в усній формі) підписується вступником та членами відповідної комісії.

  Інформація про результати співбесіди або екзамену в усній формі оголошується вступникові в день її проведення.

  4.4. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить ВСП «Дружківський фаховий коледж Донбаської державної машинобудівної академії» у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії у кожній аудиторії.

  4.5. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії», який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену.

  Бланки письмових робіт роздаються кожному абітурієнтові в аудиторії, де проводиться вступне письмове випробування, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

  Завдання вступних випробувань, проведених з використанням комп’ютерної техніки разом з відповідями на них, роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

  4.6. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

  з мови та літератури:

  твір 4 години;

  переказ 2 години;

  диктант 1 година;

  з інших предметів – 2-3 години;

  тестування не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.

  4.7. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

  4.8. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

  4.9. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань.

  Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

  Після закінчення екзамену голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії.

  4.10. Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.

  Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

  4.11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії» членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

  В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

  4.12. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж на 124 бали, більше, ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше, ніж на 4 бали, більше, ніж на 10 балів. Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

  Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членамипредметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії,письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

  4.13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

  4.14. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

  4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у ВСП «Дружківському фаховому коледжі Донбаської державної машинобудівної академії» (далі – апеляція), повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

  Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

  Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

  Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників до початку вступних випробувань.

   

  V. Зарахування вступників

   

  5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

  Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому термін не подали до Приймальної комісії оригінал сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, оригіналів документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка та медичної довідки, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету.

  Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні випробування) з результатами вступних випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії», зберігаються в їх особових справах протягом усього терміну навчання.

  Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, медичної довідки, завірені в установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.

  5.2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

  5.3. На підставі рішення Приймальної комісії директор ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії» видає наказ про зарахування вступників; інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється.

  5.4. Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зівступом до ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії».

  5.5. Після видання директором ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії» наказу про зарахування вступників на навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та подають до Єдиної бази копії наказів про зарахування вступників на навчання.

  5.6. Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, довідка про результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

  За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні педагогічної ради ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії».

  Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.

  Подробнее...

  Powerd by Bloogie