Facebook

FB

Вхід на сайт

Архів новин

 • 2018 (35)
 • 2017 (42)
 • 2016 (11)
 • 2015 (31)
 • 2014 (9)
 • 2013 (7)
 • 2012 (11)
 • 2011 (62)
 • Увага !!!

  Останній день прийому документів на базі БЗСО до Дружківського технікуму ДДМА 

  14 липня

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  Дружківський технікум

  Донбаської державної машинобудівної академії

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                   Протокол  засідання

                                                                                                   педагогічної ради

                                                                                                   від  30.06.2016  №  5

  Положення

  про приймальну комісію Дружківського технікуму

  Донбаської державної машинобудівної академії

  І. Загальна частина

  1. Приймальна комісія Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту» (далі – Закон), що утворюється для організації прийому вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.

  Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085 (далі – Умови прийому), правил прийому до Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії (далі – Правила прийому), Положення про Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії та положення про Приймальну комісію Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії (далі – Положення).

  Положення затверджується Педагогічною радою Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії відповідно до частини третьої статті 38 Закону.

  2. Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії, який є головою комісії.

  Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

  До складу Приймальної комісії входять:

  заступник голови Приймальної комісії;

  відповідальний секретар Приймальної комісії;

  уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;

  заступник відповідального секретаря Приймальної комісії;

  члени Приймальної комісії (голови циклових комісій);

  представники органу студентського самоврядування відповідно до пункту 6 частини п’ятої статті 40 Закону та профспілкової організації.

  Заступником голови Приймальної комісії призначається заступник директора  Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії або голова циклової комісії.

  Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступник призначаються наказом директора Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії з числа провідних педагогічних працівників Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії.

  Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається директором Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії до початку календарного року.

  3. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу директора Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

  предметні екзаменаційні комісії;

  комісії для проведення співбесід;

  фахові атестаційні комісії;

  апеляційна комісія.

  Допускається включати до складу цих комісій педагогічних працівників інших навчальних закладів.

  Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому, для проведення вступних випробувань при вступі на навчання  за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової (повної) загальної середньої освіти. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) працівники інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.

  Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня  кваліфікований робітник відповідно до пункту 1 розділу ІХ Правил прийому. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) науково-педагогічні (педагогічні) працівники інших навчальних закладів.

  Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається заступник директора Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії, який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних працівників Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід даного вищого навчального закладу.

  При прийомі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих навчальних закладів і наукових установ України.

  Порядок роботи апеляційної комісії затверджується директором Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії.

  Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної комісії підписується директором Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії не пізніше 01 березня.

  Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом директора Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії з числа педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії.

  4. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на третину.

  До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не можуть входити особи, діти яких вступають до Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії у поточному році.

  ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

  1. Відповідно до Правил прийому, Положення про Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує Педагогічна рада Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону.

  2. Приймальна комісія:

  забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії;

  організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

  подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників дані про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

  координує діяльність усіх структурних підрозділів Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

  організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;

  організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

  забезпечує оприлюднення на веб-сайті Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії цього Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;

  приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

  3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

  Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

  IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

  1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому.

  Заяви та документи вступників реєструються в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою вищого навчального закладу журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

  порядковий номер (та/або номер особової справи);

  дата прийому документів;

  прізвище, ім’я та по батькові;

  місце проживання;

  стать, дата народження;

  найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень;

  номер, серія, дата видачі документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту;

  номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів з конкурсних предметів;

  пріоритет заяви;

  інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування; причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;

  підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції).

  Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою вищого навчального закладу.

  Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів, передбачених Правилами прийому для реєстрації вступника.

  Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою вищого навчального закладу.  У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою вищого навчального закладу.

  2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, про що повідомляє вступника.

  3. Для проведення вступних іспитів вищим навчальним закладом формуються екзаменаційні групи в порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, вступного іспиту і (або) одержання-повернення письмової роботи.

  Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних іспитів, видається аркуш результатів вступних іспитів.

  4. Розклад вступних іспитів, що проводяться вищим навчальним закладом, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті вищого навчального закладу та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання.

  5. Копії документів і фотокартки не зарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються та про що складається відповідний акт.

  ІV. Організація та проведення вступних іспитів

  1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, які відповідають за проведення вступних іспитів, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних іспитів, що проводяться Дружківським технікумом Донбаської державної машинобудівної академії, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.

  Форма вступних іспитів у Дружківському технікумі Донбаської державної машинобудівної академії і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників вступні іспити проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

  2. На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

  Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні іспити, не допускаються.

  3. Іспит в усній формі або співбесіда з кожного предмета (дисципліни) проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

  Під час співбесіди (іспиту в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченні співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

  Інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі оголошується вступникові в день її/його проведення.

  4. Вступні іспити у письмовій формі, що проводить Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії в кожній аудиторії.

  5. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком іспиту.

  Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться вступний письмовий іспит, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії або її підрозділу. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, які розкривають авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

  Завдання вступних іспитів, проведених з використанням комп’ютерної техніки, разом з відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

  6. Для проведення письмових вступних іспитів встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах, не більше):

  з мови та літератури:

  твір – 4 години;

  переказ – 2 години;

  диктант  – 1 година;

  з інших предметів – 2-3 години;

  тестування – не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.

  7. Під час проведення вступних іспитів не допускається користування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

  8. Після закінчення роботи над завданнями вступного іспиту вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

  9. Вступники, які не з’явились на вступні іспити без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники допускаються до складання пропущених вступних іспитів з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних іспитів.

  Особи, які не встигли за час письмового іспиту (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

  Після закінчення іспиту голова предметної (екзаменаційної  або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії.

  10. Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.

  Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної (відбіркової) комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

  11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії  членами Приймальної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

  В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

  12. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше ніж на 124(100) балів, більше ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше ніж на 4 бали, більше ніж на 10 балів. Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

  Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

  13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

  14. Перескладання вступних іспитів не допускається. Вступники, знання яких було оцінено нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних іспитів та участі в конкурсі не допускаються.

  15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному іспиті у Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії (далі – апеляція), повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

  Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

  Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

  Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

  V. Зарахування вступників

  1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

  Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому строк не подали до Приймальної комісії оригінали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, оригінали документів про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатки до них державного зразка, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

  Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні іспити) з